Logo MOPS Łaskarzew

Stypendium szkolne

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

 

Pomoc materialna przysługuje

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również: 

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Termin składania wniosku do 15 września danego roku szkolnego

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Termin składania wniosku do 15 października danego roku szkolnego.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł netto, a dla osoby w rodzinie - 600 zł netto, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium:

Osoba pracująca – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Osoba bezrobotna- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Osoba korzystająca ze świadczeń OPS-u – zaświadczenie lub decyzję z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inne). Do dochodu nie wlicza się zasiłku celowego

Osoba będąca na rencie lub emeryturze – odcinek emerytury/renty lub decyzję ZUS, KRUS)

Osoba posiadająca grunty rolne – zaświadczenie  z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.

Osoba otrzymująca alimenty – Wyrok Sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów

Osoba otrzymująca inne stypendia – zaświadczenia o otrzymanych stypendiach

Osoba wykonująca prace dorywcze – oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

- oświadczenie członków rodziny  o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu.

Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia.

MOPS Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.